• Voorbeelden gerechtvaardigd belang

  Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn:

  • een veilig en gezond leven hebben of eigendommen beschermen in een dreigende situatie;
  • de privésfeer beschermen;
  • inbreuken op een persoonlijkheids- of vermogensrecht tegengaan; 
  • procederen en/of een rechtsvordering instellen, uitoefenen of onderbouwen;
  • grensoverschrijdend gedrag in werkrelaties onderzoeken en beëindigen;
  • fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegengaan;
  • iemand aansprakelijk stellen voor schade;
  • bestaande klanten na een aankoop informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten;
  • computersystemen goed beveiligen en beschermen;
  • zorgplichten nakomen voor werknemers en/of klanten;
  • aan alle (zorg)verplichtingen voldoen die u heeft op basis van bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek.

  Let op: het belang moet hierbij wel (1) echt, (2) concreet en (3) rechtstreeks zijn. Dit houdt in dat: (1) het niet mag gaan om een mogelijk belang in de toekomst, waarvan u nog niet zeker bent, (2) u het belang duidelijk kunt verwoorden en (3) het gaat om een belang van uzelf, dus niet een algemeen belang van ‘de samenleving’ of iets dergelijks.

  Géén gerechtvaardigd belang

  Wat niet kwalificeert als gerechtvaardigd belang, is bijvoorbeeld:

  • een puur commercieel belang;
  • winstmaximalisatie;
  • het gedrag van werknemers volgen zonder legitieme reden;
  • het (koop)gedrag van (potentiële) klanten volgen zonder legitieme reden.

  Meer informatie

 • Kunt u zich als overheidsorganisatie baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang?
 • Maar als organisatie kunt u ook het recht aan uw kant hebben. Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang.