LASTER

 

Van: Jordi Bierens | Pels Rijcken <jordi.bierens@pelsrijcken.nl>
Datum: vrijdag, 30 september 2022 16:44
Aan: 'Rob Groot' <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: RE: Staat (ILT)/Koridon [D103669_I35822407] [PRDF-11017326]

Geachte confrère,

 

Dank voor uw bericht. Lukt het de heer Koridon de nog resterende naamsvermeldingen uiterlijk volgende week woensdag verwijderd te hebben? En kan daarbij de toezegging worden gedaan dat de namen ook in de toekomst verwijderd zullen blijven en ook niet op nieuwe/andere websites gepubliceerd worden?

 

Wat betreft de passage waar u op doelt; deze is door ILT slechts opgenomen in het verzoekschrift als bezwaar, maar nooit gepubliceerd. Het Tuchtcollege heeft deze passage evenmin gepubliceerd. De enige manier voor derden om van deze passage kennis te nemen, lijkt (voor zover bekend) via de website van de heer Koridon zelf te zijn. Los daarvan is het correct dat de bedoelde passage destijds bij repliek is teruggenomen en vervangen door een ander bezwaar

Lijkt (voor zover bekend): hallo meneer Bierens

 

Ik hoor graag van u!

 

Vriendelijke groet,

 

Laster

jan koridon jankoreden@gmail.com

11:39 (20 minuten geleden)

aan jordi.bierens

Wat betreft de passage waar u op doelt; deze is door ILT slechts opgenomen in het verzoekschrift als bezwaar, maar nooit gepubliceerd. Het Tuchtcollege heeft deze passage evenmin gepubliceerd. De enige manier voor derden om van deze passage kennis te nemen, lijkt (voor zover bekend) via de website van de heer Koridon zelf te zijn. Los daarvan is het correct dat de bedoelde passage destijds bij repliek is teruggenomen en vervangen door een ander bezwaar. 

Derden mochten het niet weten van deze passage (Passage is in de betekenis doorvaart,waar is nou dat doorgevaren schip,en die niet gestopt is,en waar geen haan naar kraait) Dit schip de Celina is nooit ter sprake gekomen(Doorvaren na een zware aanvaring is misdaad)

 

 

Dit hieronder schrijft de inspecteur van de I.L.T

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Maar ik ben wel ten onrechte veroordeeld

 

Laster is het als je beschuldigd word ,maar het CBb beschouwd het als een excuses voor het ongemakt.

Die denken zeker ook dat je in een proces eerst iemand kan zwart maken,want de derden of de media komen het toch niet aan weet.

Maar ze veroordelen mij wel hier op,denken zeker dat ze met ene piet snot of een of andere gek te maken hebben.

leugens en verzinsels,binnen de gerechts gebouwen op papier geschreven,maar buiten mogen ze het niet weten.

Nou Jordie Bierens ,wat was nou de andere passage,of moet daar nog even over nagedacht worden.?

 

Dit is de leugen van de inspecteur ILT,  KIJk naar de bandopnamens op de volgende pagina ONGEGROND

 

EEn Geweten

 

Geachte Jordi Bierens,

 

U weet net zo goed als ik dat dit alles onder de pet is gebleven.

Hiermee doel ik er op dat de leugens die eigenlijk bij de veroordelingen niet ter sprake zijn gekomen niet in de publiciteit mochten komen.

Dit is het hele makke van de inspecteur Katja van der Wall,de experts de heren Jan Rotgans,Henk Bakker de verkeersleider P.Babel ,de Waterpolitie,de Loods h.Piso en de stuurman van de Celina.( Celina is nooit ter sprake gekomen).

Deze moet u veroordelen,niet mij.

Ik heb geen fout begaan,deze opgesomde leden worden door u en het Tuchtcollege  voor de scheepvaart beschermd en nog gekoesterd ook.

Ik wijs er op en geef u een goede raad,zorg er voor dat de boete van de I.L.T 2500 euro ongedaan WORD gemaakt.

Tevens wil ik van u dat u het kort geding opstart,zo niet dan ga ik alles in werking stellen dat de media er op attenderen wat er zo al bij deze instanties gaande is.

Ook eis ik van de I.L.T een schade vergoeding,wegens laster.

Een geweten

Om van een geweten te kunnen spreken, moet er naast een cognitief besef van goed en fout een ontwikkeling hebben plaatsgevonden waarin geleerd is aan gebeurtenissen en handelingen een gevoel toe te kunnen kennenweten 

De advocaat die voor zaken werk,dat zijn geweten langzaam aan hem gaat knagen,weet innerlijk ook dat hij zich hiervan nooit meer kan rehabiliteren.

 1 herstellen in naam, eer of recht nadat deze of dit ten onrechte is aangetast.

de doordenker!

Schadevergoeding van de overheid

 

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan kunt u een procedure starten.

U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een  in te schakelen.

 

 

Algemeen

Bij een onrechtmatig besluit (onrechtmatige overheidsdaad) kunt u een schadevergoeding van de overheid verzoeken. Wanneer is een besluit onrechtmatig?

Onrechtmatige overheidsdaad

Een  kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen:

Besluit

Een bestuursorgaan, zoals de gemeente, provincie of het waterschap, neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen  maken bij het bestuursorgaan en daarna in  gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

Feitelijke handeling

Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een feitelijke handeling van het bestuursorgaan. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

(nalatigheid - Het niet zorgvuldig uitvoeren van wat van een normaal redelijke(wijs) persoon kan worden verwacht.)

Onzorgvuldigheid:nalatigheid - Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

Schade kan bijvoorbeeld voortspruiten uit wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........

Niet enkel het zelf schenden van de goede naam van iemand is strafbaar. Ook het doen van een valse aangifte (of een valse klacht bij de overheid)

Voorbeeld

De I.L.T heeft een verkeerd besluit genomen dit door een inspecteur I.L.Tl,gericht aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.Waarna de kapitein Jan Koridon ten onrechte is veroordeeld.

Dit in een verzoekschrift en een repliek aan het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

Nogmaal Heer Jordi Bierens, u zelf weet waar u mee bezig bent,u laat zich meeslepen door deze zogenaamde hoge instanties waar dan iedereen maar tegen op moet kijken en nee ja en amen moeten zeggen.

U weet ook waar u mee bezig bent,en dat zijn op zijn zacht gezegd asociale praktijken.Elke advocaat zou zich hiervan distantiëren!

Als laatste u weet dat ik alle bewijzen heb,van het hele hebben  en houden van de twee processen ...en hier uit volgt.

Dat als het in de publiciteit komt of de televisie haalt de inspecteur haar carrière wel vaarwel kan gaan zeggen.

U weet nu wel zo'n beetje hoe ik er van denk,al dwingt u mij met in hechtenis nemen of per dag een dwangsom of in gijzeling te worden genomen ! Er eerst recht moet worden gesproken.

Lost u dat nou maar op,ik sommeer niet zoals u dat doet maar geef een goede raad bespreek het maar met de   

 DE INSPECTEUR-GENERAAL- LEEFOMGEVING EN TRANSPORT .

Vriendelijke groet,

J.Koridon

De Celina

Geen woord in het proces bij het Tuchtcolegge voor de Scheepvaart over de Celina

Geen woord bij het College van beroep voor het Bedrijfsleven over de Celina.

Waterpolitie,Verkeerstoren IJmuiden,Rijkswaterstaat geen mens geen instantie die deze boot kan.(of niet wil kennen)

Deze boot is doorgevaren en heeft 15 mensenlevens op het spel gezet.

Mijn schip Jyden totall los gevaren.

Niet afgestop om hulp te bieden.

Maar geen mens die deze boot kent of kan.

Wat is hier nou gaande??????

Het is al meer dan drie en een half jaar geleden,maar werd na drie maanden al door de ASR verzekeringsmaat er uitgezet terwijl er nog geen proces was geweest.

Dit op de beschuldigingen van de experts de heren Jan Rotgans en Henk Bakker die met valse conclusies mij veroordeelden bij de ASR

Zie hun conclusie in de pagina ONGEGROND en kijk dan naar de Radar beelden.

Zij zwetsen en liegen en veroordelen mij op de zelfde conclusie die de inspecteur van de ILT heeft gedaan in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

En dit ook aan het CBb.

CBb het hoogste gerechtshof schreef ook in de veroordeling dat deze getuigen (experts,verkeerstoren IJmuiden en waterpolitie van geen belang waren en niet hadden deelgenomen over (aan)de situaties van de zware aanvaring.

 

Wat hebben deze experts nou wel gedaan.

Deze vraag stel ik aan het CBb.

Zou de media niet willen weten wat voor lading de Celina had?

 

 

Rapportage Ongevallen
Scheepvaart

 

Aanvaring met vissersscheepje,
Noordzee nabij IJmuiden, 22 maart 2019
Op 22 maart 2019 in de namiddag had het in Antigua &
Barbuda gevlagde vrachtschip Celina een aanvaring met
het Nederlands sportvissersscheepje Jyden. Aan boord
van het vissersscheepje bevonden zich vijftien personen.
De aanvaring vond plaats in dichte mist 10-15 NM uit de     Totaal verkeerde beschrijving net als de I.L.T inspecteur K.v.d.W 
kust van IJmuiden op de Noordzee. De Celina was                     De zware aanvaring was binnen de teritoriale wateren  .
naar Amsterdam Westhaven. Het vissersscheepje was           Het was geen 10-15 NM ,maar een paar honderd meter voor de pieren in IJmuiden.
voor de kust aan het vissen, toen vrij plotseling dichte             Elke instantie zwets maar raak. Was het nou een konijn of een kangeroe?
mist optrad. De schade aan het vissersscheepje was
aanzienlijk. Met hulp van een loodsboot heeft het
scheepje veilig de haven van IJmuiden weten te bereiken.
Geen van de bemanningsleden en passagiers is gewond
geraakt.
Classificatie: Serious

 

Onderzoeken
De Onderzoeksraad voor
Veiligheid heeft binnen de sector
scheepvaart de wettelijke plicht
tot het onderzoeken van ernstige
en zeer ernstige voorvallen met
betrokkenheid van Nederlandse
zeeschepen. Daarnaast geldt de
verplichting tot het onderzoeken
van ernstige en zeer ernstige
voorvallen met of aan boord van
zeeschepen in de Nederlandse
territoriale wateren. De Onderzoeksraad voert deze onderzoeken
uit in overeenstemming met de
Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid en EU verordening
2009/18/EC van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 23 april 2009,
inzake onderzoek en het voorko
-
men van maritieme ongevallen.
Wanneer de Onderzoeksraad
besluit dat bij ernstige incidenten
geen sprake is van structurele
veiligheidstekorten, volstaat een
beschrijving van het voorval.
Het voornaamste doel van de
Onderzoeksraad is het voorkomen
van ongevallen of de gevolgen
daarvan te beperken door lessen
te trekken en aanbevelingen
te formuleren. Onderzoek naar
schuld of aansprakelijkheid maakt
nadrukkelijk geen onderdeel
uit van het onderzoek