Schadevergoeding

Afdeling Juridische Zaken

Inspectie Leefomgeving en Transport

Schadevergoeding van de overheid

 

Geachte heer Koridon,

Uw e-mail van 13 december jl. heb ik in goede orde ontvangen.

 

Ik constateer dat u niet bevestigd, zoals verzocht, dat u de persoonsgegevens van de ILT medewerkers van uw website www.dewrakvisser.nl zult verwijderen en verwijderd zult houden.

 

Ik heb ook geconstateerd dat u op 24 december jl op uw website aangaf dat u geen namen meer zult publiceren. Later op de dag is deze mededeling weer verwijderd.

 

Verder zag ik dat u de persoonsgegevens van de medewerkers van de ILT deels van uw website hebt verwijderd maar deels ook niet.

 

Op in ieder geval 18 locaties op uw website worden nog persoonsgegevens vermeld.

 

15 x namen

2x een foto van een brief van de ILT met naam, emailadres en telefoonnummer

1x een foto van een brief van de ILT met een telefoonnummer

Ik verzoek u, en zo nodig sommeer ik u, per ommegaande ook deze laatste vermeldingen van persoonsgegevens te verwijderen en verwijderd te houden en mij dit uiterlijk 4 februari as schriftelijk te bevestigen (via dit e-mail adres) .

 

In uw e-mail doet u het volgende voorstel.

 

“Alle schade, verlies van sport viskotter Jyden, inkomensderving en geestelijk schade als de ILT deze vergoed, zou de ILT, met zijn 1300 medewerkers van mij af zijn, ik verwijder dan onmiddellijk de website. Hoger beroep wordt ingetrokken. “

 

Voor de goede orde bericht ik u dat de ILT niet zal ingaan op dit voorstel.

 

 

Ik vertrouw erop dat u het goede zult doen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan zal de ILT de verdere behandeling van deze zaak overdragen aan het kantoor van de Landsadvocaat. Omdat u zelf aangaf dat u de namen niet meer zal vermelden hoop ik dat dat niet nodig zal zijn.

 

Hoogachtend,

I.L.T

Hallo ILT ,draag het zo spoedig mogelijk over aan het kantoor van de Landsadvocaat.

Allemaal komen gaan we de banden daar afdraaien en kijken of uw lands advocaat  wil meewerken met de leugens van de ILT medewerkers.

Ook mag u de inspecteur Generaal menemen ,die mij ook al gesommeerd heeft.

U kan mij met een dwangsom (2500 euro boete) en een ontzegging van mijn vaarbewijs nooit en te nimmer dwingen om deze leugens te verdoezelen.

Zit niet om opspraak verlegen en u weet ook bij deze openbare zittingen dat de media,belangrijke getuigen en een tegenpatij buiten zijn gehouden. 

Waarom dit gesjoemel ,ik geef geen dreigenmenten  maar wel advies :maak recht wat krom is 

 

..................................................................,...........

Dit heb ik gemaild naar de I.L.T

 • Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan kunt u een procedure starten.

  U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

  Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een  in te schakelen.

   

   

  Algemeen

  Bij een onrechtmatig besluit (onrechtmatige overheidsdaad) kunt u een schadevergoeding van de overheid verzoeken. Wanneer is een besluit onrechtmatig?

  Onrechtmatige overheidsdaad

  Een  kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen:

  Besluit

  Een bestuursorgaan, zoals de gemeente, provincie of het waterschap, neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen  maken bij het bestuursorgaan en daarna in  gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

  Feitelijke handeling

  Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een feitelijke handeling van het bestuursorgaan. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

  (nalatigheid - Het niet zorgvuldig uitvoeren van wat van een normaal redelijke(wijs) persoon kan worden verwacht.)

  Onzorgvuldigheid:nalatigheid - Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

  Schade kan bijvoorbeeld voortspruiten uit wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........

  Niet enkel het zelf schenden van de goede naam van iemand is strafbaar. Ook het doen van een valse aangifte (of een valse klacht bij de overheid)

  Voorbeeld

  De I.L.T heeft een verkeerd besluit genomen dit door een inspecteur I.L.Tl,gericht aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.Waarna de kapitein Jan Koridon ten onrechte is veroordeeld.

  Dit in een verzoekschrift en een repliek aan het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

   

  Het werk van de ILT

   

  De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving, de fysieke veiligheid en de woningcorporatiesector naleven. De ILT bevordert de naleving van wetten en regels via vergunningverlening, door middel van handhaving (dienstverlening, toezicht en opsporing) en door onderzoek te doen.

   

  Rechtskader

  De ILT werkt vanuit een rechtskader waarin de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid leidend zijn. Dienstverlening en respect voor burgers en bedrijven vormen voor de ILT, net als voor iedere andere overheidsorganisatie, de leidraad in het optreden.

  Voorop staat dat de bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om wet- en regelgeving uit eigen beweging na te komen. Maar constateert de ILT tekortkomingen en overtredingen, dan zal zij de grenzen van de toelaatbaarheid zonder aanzien des persoons markeren.

  Het is de opdracht van de ILT om de rechten en plichten van burgers en bedrijven te waarborgen door transparante voorlichting en informatie te geven. De ILT heeft daarbij de plicht om onafhankelijk en deskundig te oordelen, belangenverstrengeling te vermijden, voorbeeldgedrag te tonen en zich publiekelijk te verantwoorden.

   

  word vervolgd

   

  Koridon