Schadevergoeding

Afdeling Juridische Zaken

Inspectie Leefomgeving en Transport

Schadevergoeding van de overheid

 

Geachte heer Koridon,

 

Uw e-mail van 13 december jl. heb ik in goede orde ontvangen.

 

Ik constateer dat u niet bevestigd, zoals verzocht, dat u de persoonsgegevens van de ILT medewerkers van uw website www.dewrakvisser.nl zult verwijderen en verwijderd zult houden.

 

Ik heb ook geconstateerd dat u op 24 december jl op uw website aangaf dat u geen namen meer zult publiceren. Later op de dag is deze mededeling weer verwijderd.

 

Verder zag ik dat u de persoonsgegevens van de medewerkers van de ILT deels van uw website hebt verwijderd maar deels ook niet.

 

Op in ieder geval 18 locaties op uw website worden nog persoonsgegevens vermeld.

 

15 x namen

2x een foto van een brief van de ILT met naam, emailadres en telefoonnummer

1x een foto van een brief van de ILT met een telefoonnummer

 

Ik verzoek u, en zo nodig sommeer ik u, per ommegaande ook deze laatste vermeldingen van persoonsgegevens te verwijderen en verwijderd te houden en mij dit uiterlijk 4 februari as schriftelijk te bevestigen (via dit e-mail adres) .

 

In uw e-mail doet u het volgende voorstel.

 

“Alle schade, verlies van sport viskotter Jyden, inkomensderving en geestelijk schade als de ILT deze vergoed, zou de ILT, met zijn 1300 medewerkers van mij af zijn, ik verwijder dan onmiddellijk de website. Hoger beroep wordt ingetrokken. “

 

Voor de goede orde bericht ik u dat de ILT niet zal ingaan op dit voorstel.

 

Verder zult u ook inmiddels gehoord hebben dat de zitting van het hoger beroep op 31 maart as. zal plaatsvinden.

 

Ik vertrouw erop dat u het goede zult doen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan zal de ILT de verdere behandeling van deze zaak overdragen aan het kantoor van de Landsadvocaat. Omdat u zelf aangaf dat u de namen niet meer zal vermelden hoop ik dat dat niet nodig zal zijn.

 

 

Hoogachtend,

I.L.T

 

.............................................................................

Dit heb ik gemaild naar de I.L.T

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan kunt u een procedure starten.

U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een  in te schakelen.